Så här jobbar vi

Lärare hjälper elev. Lärare hjälper elev. Foto: Jessica Vilenius & Kattis Damkalis

Runstensskolan har som alla andra kommunala grundskolor ett stort fokus på elevernas kunskapsutveckling. Vi arbetar med "bedömning för lärande" där en kontinuerlig återkoppling sker mellan lärare och elev för att eleven ska kunna utvecklas på bästa sätt. Vi har en gemensam elevsyn –"barn gör rätt om de kan". Vid problem använder vi en samtalsmetod som kallas för CPS som utgår från detta förhållningssätt.

Personalen är indelad i arbetslag och träffas regelbundet för kollegialt arbete. Inom ramen för arbetslagen bedrivs skolutveckling och utveckling av fritidsverksamheten samt planering och utvärdering av arbetet.

Alla lärare utvecklas individuellt och kollegialt genom "bedömning för lärande", som också förkortas BFL. BFL är ett formativt arbetssätt i klassrummen som bland annat bygger på ständig återkopling mellan lärare och elev för att eleven ska kunna utvecklas och stärka sina kunskaper.

Vårt elevhälsoarbete börjar redan i arbetslagen i "Pedagogisk elevhälsa" som leds av utvecklingsledaren. Runstensskolan använder en samtalsmetod som heter Collaborative Proactive Solutions, CPS, när problem uppstår.  

Vår skola har väckt intresse utomlands och vi tar flera gånger per år emot studiebesök från bland annat USA och Japan.

Runstensskolan i forskningsprojekt

Runstensskolan är med i det internationella forskningsprojektet ATSSTEM som handlar om kvalitet i undervisning med fokus på hållbar utveckling

Senast uppdaterad: 5 november 2020