Fokus på kunskapsresultat

Elev läser på surfplatta. Elev läser på surfplatta. Foto: Jessica Vilenius & Kattis Damkalis

Skolan har stor betydelse för ditt barns framtid. För att alla elever ska få en chans att lyckas lägger Haninges kommunala grundskolor ett stort fokus på elevernas kunskapsutveckling. Skolorna följer regelbundet upp kunskapsresultaten och anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov. För att höja kvaliteten på undervisningen har också ämnesnätverk för lärare inrättats.

Skolan bedömer redan i början av varje termin vilken kunskapsnivå eleverna ligger på. På så sätt kan skolan tidigt sätta in de åtgärder som behövs för att eleverna ska kunna stärka sina kunskaper. De som är högpresterande kan behöva särskilda utmaningar medan de som ligger efter i ett ämne kan behöva extra stöd. Lärarna arbetar i lag och tillsammans med skolledningen för att kunna göra bra bedömningar och sätta in rätt åtgärder. Skolorna följer upp kunskapsnivån genom regelbundna kontroller och nationella prov.

Eleven aktiv i sin lärandeprocess

I klassrummet är eleven i hög grad involverad i sin lärandeprocess. Lärare och elev utvärderar tillsammans hur det går och kommer överens om vilka anpassningar som ska till för att eleven ska kunna ta nästa steg i sin utveckling. Lärandeprocessen är framåtsyftande och bygger på kontinuerlig återkoppling mellan lärare och elev. I skolans värld kallas detta förhållningssätt "bedömning för lärande", förkortat BFL.

Ämnesnätverk för ökad kvalitet i undervisningen

För att utveckla undervisningens kvalitet och därmed stärka elevernas kunskaper har sju ämnesnätverk inrättats. Det finns ämnesnätverk för musik, idrott och hälsa, matematik-naturvetenskap-teknik, slöjd, svenska som andraspråk och ett för speciallärare och specialpedagoger samt ett för lärare i särskolan. Ämnesgruppen för matematik-naturvetenskap-teknik har dessutom två lektorer kopplade till verksamheten. Nästa steg är att utveckla ämnesnätverk för svenska, engelska och samhällskunskap.

På nätverksträffarna kan lärarna utbyta kunskaper och erfarenheter samt testa nya idéer och metoder. Genom utbytet får lärarna en samsyn så att undervisningen inte skiljer sig för mycket åt mellan skolorna. Dessutom kan det bidra till en mer rättssäker betygssättning.

Senast uppdaterad: 17 september 2018