Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Fokus på kunskapsresultat

Alla elever ska få en chans att lyckas i skolan. Därför fokuserar Haninges kommunala grundskolor på elevernas kunskapsutveckling. Skolorna följer regelbundet upp kunskapsresultaten och anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov. För att höja kvaliteten på undervisningen har ett ämnesnätverk för lärarna inrättats.

Elev läser på surfplatta. Elev läser på surfplatta. Foto: Jessica Vilenius & Kattis Damkalis

I början av varje termin bedömer skolan vilken kunskapsnivå eleverna ligger på. På så sätt kan skolan sätta in lämpliga åtgärder för att eleverna ska stärka sina kunskaper. Elever som är högpresterande kan behöva särskilda utmaningar. Andra elever kan behöva extra stöd i ett visst ämne.

Lärarna arbetar i lag och tillsammans med skolledningen för att kunna göra bra bedömningar och sätta in rätt insatser. Skolorna följer upp kunskapsnivån genom regelbundna kontroller och nationella prov.

Eleven aktiv i sin lärandeprocess

I klassrummet är eleven i hög grad involverad i sin lärandeprocess. Lärare och elev utvärderar hur studierna går. Tillsammans kommer man överens om elevens nästa steg i utvecklingen och vilka anpassningar som krävs.

Lärandeprocessen är framåtsyftande. Den bygger på kontinuerlig återkoppling mellan lärare och elev. Processen kallas formativa undervisningspraktiker. I skolans värld kallas detta förhållningssätt "bedömning för lärande", förkortat BFL.

Ämnesnätverk för ökad kvalitet i undervisningen

För att utveckla undervisningens kvalitet och därmed stärka elevernas kunskaper har 13 ämnesnätverk inrättats, bland annat ett för speciallärare och specialpedagoger samt ett för lärare i anpassad grundskola. Ämnesgruppen för matematik-naturvetenskap-teknik har dessutom två lektorer kopplade till verksamheten samtidigt som Idrott och hälsa har en lektor som är länkad till verksamheten. 

På nätverksträffarna kan lärarna utbyta kunskaper och erfarenheter samt testa nya idéer och metoder. Genom utbytet får lärarna en samsyn. I år införs en ny läro- och kursplan (Lgr22).

Senast uppdaterad: 17 september 2018