Trygghet, studiero och inflytande

Skolan arbetar aktivt med att skapa trygghet och studiero i alla verksamheter på Runstensskolan. På hela skolans område råder mobil- och tobaksförbud. Trivselledare finns ute under alla skolans raster.

Trygghet och studiero

Skolans Trygghetsteam finns i entrén varje morgon och under skoldagen i korridorer och är ute på alla raster. Skolans regler finns på väggen i alla rum och de aktualiseras vid varje uppstart av terminen. Skolan har mobilförbud på hela skolans område. Skolåret börjar med en introduktionsvecka där regler och förhållningssätt mot varandra diskuteras. Detta arbete genererar studiero.

Elevernas inflytande

Eleverna är delaktiga i sin skolsituation både individuellt i kontakten med lärare och mentor och vid behov i så kallade CPS-samtal som syftar till att lösa skolrelaterade svårigheter. Eleverna deltar också klassvis/gruppvis i skolans olika råd, det vill säga matråd, klassråd, elevråd, hälsoråd, fritidsråd.

Senast uppdaterad: 13 mars 2021