Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vilka kan få skolskjuts?

Om ditt barn går i förskoleklass, grundskola, anpassad grund- eller gymnasieskola kan det ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Skolskjuts kan beviljas på grund av: avstånd mellan hemmet och skolan, trafikförhållanden, barnets funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan gör du senast den 1 april.

Grundläggande krav

Grundläggande krav för att barnet ska bli beviljat skolskjuts:

  • Barnet är folkbokfört i Haninge kommun.
  • Skolskjutsen görs enbart mellan elevens hem och skola (inte till eller från fritidshem eller korttidstillsyn).

Utöver de grundläggande kraven ska något av följande fyra krav vara uppfyllt för att ditt barn ska få skolskjuts. Kraven är följande:

1. Färdvägens längd

Den kortaste vägen mellan elevens hem och grundplaceringsskola är minst:

  • 2 km för elever i förskoleklass och skolår 1 grundskolan och anpassad grundskola.
  • 3 km för elever i skolår 2 grundskolan och anpassad grundskola.
  • 4 km för elever i skolår 3-6 grundskolan, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.
  • 5 km för elever i grundskolan 7-9

Med kortaste väg menas en väg som eleven själv kan gå och som är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

2. Trafikförhållanden

Om trafikförhållanden på vägen mellan elevens hem och skolan bedöms som farliga, kan det vara anledning till att få skolskjuts.

I de fall trafikförhållanden bedöms vara farliga endast under vintertid kan kommunen bevilja vinterskjuts för perioden 1 november till 31 mars.

3. Funktionsnedsättning

En elev som har en funktionsnedsättning som påtagligt försvårar möjligheten att själv ta sig mellan hemmet och skolan, kan få skolskjuts. 

När du ansöker om skolskjuts på grund av funktionsnedsättning, måste du lämna en beskrivning av vilken funktionsnedsättning eleven har. Du behöver även beskriva hur funktionsnedsättningen påtagligt försvårar elevens möjlighet att själv ta sig mellan hemmet och skolan.

Om eleven har råkat ut för en olycksfallsskada, kan eleven bli beviljad transport mellan hemmet och skolan. I dessa fall ska det försäkringsbolag där kommunen har sin kollektiva olycksfallsförsäkring först ta ställning till om de står för transporten.

Här kan du göra din olycksfallsanmälan

4. Andra särskilda omständigheter

I vissa fall kan andra särskilda omständigheter göra att eleven kan få skolskjuts. I dessa fall måste du i ansökan ange vilken omständighet eleven har. Du behöver även redogöra för hur omständigheten försvårar för eleven att själv ta sig mellan hemmet och skolan.

Undantag

Undantag från grundläggande krav har elever i anpassad grund- och gymnasieskola och elever som har en plats i en kommungemensam lärstudio. Dessa elever ska, under skoldagar, bli beviljade skolskjuts mellan hemmet och fritidshemmet eller korttidstillsynen förutsatt att övriga krav för skolskjuts är uppfyllda.

Eleven kan få skolskjuts om den växelvis bor hos två föräldrar, förutsatt att båda föräldrarna bor i Haninge kommun och om övriga kriterier för att bevilja skolskjuts är uppfyllda.

För elever som går i en annan skola än den skola där eleven är grundplacerad gäller särskilda regler.

Skolskjuts till vald skola

Elever som inte går i den skola där kommunen skulle ha placerat eleven (kommunal skola i eller utanför Haninge kommun eller fristående skola inom Haninge kommun) måste först uppfylla de grundläggande kraven. Därtill kommer att den sökta skolskjutsen inte får bli dyrare till den valda skolan jämfört med kostnaden för skolskjutsen till den skola där kommunen skulle ha placerat eleven.

Elever som väljer att gå i en fristående förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola utanför Haninge kommun har inte rätt till skolskjuts.

Samma sak gäller för elever som går i en annan kommuns anpassade gymnasieskola. Jämförelsen görs då med den skolskjuts eleven hade beviljats till kommunens anpassade gymnasieskola. Elever som väljer att gå i en fristående anpassad gymnasieskola utanför Haninge kommun har inte rätt till skolskjuts.

Ansök senast 1 april

Inför ett nytt läsår behöver du lämna in ansökan senast 1 april för att vi ska garantera att ärendet är klart innan första skoldagen på det nya läsåret.

Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras när som helst. Då har ansökningarna en handläggningstid på högst 30 dagar.

Kontakt

Skolskjuts (skoltaxi, SL-kort och skolbuss) för grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola:

Telefon: 08-606 54 39

Telefontider:
Måndag kl 09.30–11.30
Tisdag kl 09.30–11.30
Torsdag kl 09.30–11.30
Fredag kl 09.30–11.30

skolskjuts@haninge.se

Ansökan om skolskjuts

Till ansökan om SL-kort, skoltaxi och skolbuss

Inga beslut förlängs automatiskt utan en ny ansökan krävs för varje nytt läsår.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018