Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Läroplanens övergripande mål för F–6

Här redovisas läroplanens övergripande nationella mål och vilka kriterier eleven ska uppfylla för att nå målen.

Foto: Mostphotos

Nationella mål

Eleven kan:

 • göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
 • respektera andra människors egenvärde
 • leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också för deras bästa för ögonen
 • ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa andra människor.

Eleven har uppnått kriterierna när den:

 • medverkar aktivt i diskussioner och uttrycker sin personliga åsikt
 • tar avstånd från mobbning
 • inte använder fysiskt /psykiskt våld
 • hjälper andra
 • följer skolans värdegrund och respekterar de gemensamt överenskomna reglerna
 • har förståelse för att andra kan tycka/känna annorlunda än man själv
 • kan lyssna på andra
 • själv kan skilja på rätt och fel och agera därefter och vid behov be om stöd av en vuxen.

Nationellt mål

Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Eleven har uppnått kriterierna när den:

 • är aktsam om skolans lokaler, inventarier och material, genom att inte skräpa ner, klottra eller förstöra
 • visar respekt för skolans närmiljö
 • bidrar till minskat matsvinn i skolrestaurangen.

Nationella mål

Eleven ska:

 • ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 • succesivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan
 • utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
 • ha kunskap om demokratins principer och utvecklar som förmåga att arbeta i demokratiska former.

Eleven har uppnått kriterierna när den:

 • kommer i tid
 • bidrar till trygghet, studiero och ett bra klassrumsklimat
 • håller ordning på sina saker och städar efter sig
 • gör läxor, tar med sig studiematerial hem och tillbaka till skolan
 • medverkar aktivt i att bedöma sina resultat och arbetsprestationer
 • medverkar aktivt i klassråd, elevråd, fritidsråd, matråd, hälsoråd.

Senast uppdaterad: 2 september 2018